...zvlášť na bezpečné zpřístupnění cest na Pravčickou bránu nebo k soutěskám Kamenice 

Jaké změny čekají návštěvníky Národního parku České Švýcarsko v nadcházející turistické sezóně? Loňský požár Národního parku České Švýcarsko v oblasti Hřenska staví jeho správu před zcela mimořádné výzvy. Souběžně se zajišťováním průchodnosti cest, případně její postupnou obnovou po kůrovcové gradaci v uplynulých letech, se nyní řeší bezpečná dostupnost tradičních návštěvnických cílů, zejména Pravčické brány a soutěsek Kamenice.

„Nedodržení nejzákladnějších pravidel pro návštěvu národního parku s následkem rozsáhlého požáru lesa vedlo ke ztrátám pro celý region. Shořely mimo jiné cenné biotopy, skokově se zhoršila bezpečnostní situace pro návštěvníky a také možnost podnikatelů provozovat své aktivity tak, jak byli dosud zvyklí,“ říká Petr Kříž, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Bohužel nelze očekávat, že je při takovéto míře zasažení území možné uvést vše do běžného stavu během několika málo měsíců. Celý region i jeho návštěvníci se budou muset smířit s řadou provizorních řešení a omezení. Současně pro region bude důležitá široká spolupráce při protipožární prevenci, aby se v budoucnu národní park nemusel opět s požáry a jejich následky potýkat.“     

Bezprostředně po dohašení požáru správa národního parku zajistila bezpečnost provozu na silniční komunikaci mezi Hřenskem a Mezní Loukou a na turistické trase od Tří Pramenů do Mezné, tzv. Mlýnské cestě. Během září 2022 se podařilo realizovat základní zabezpečení trasy od Tří Pramenů k Pravčické bráně tak, aby mohla být zprovozněna, kvůli pokračujícím bezpečnostním těžbám stromů poškozených požárem a zajišťování skal bude až do začátku turistické sezóny pro návštěvníky otevřena pouze o pátcích a víkendech.

V soutěskách Kamenice právě probíhá odborné posouzení stavu stromů nad přístupovými trasami a plavebními dráhami lodiček. Z něj již vyplývá, že pro nadcházející návštěvnickou sezónu je reálné zabezpečit přístup do Divoké soutěsky ve směru od Mezné a Hájenek u Růžové, tedy od Mezního můstku.

V případě Edmundovy soutěsky je situace složitější, rozsah případného zásahu musí být posouzen z mnoha aspektů, od organizační, časové a technické náročnosti až po dopady na přírodu národního parku. Provedení rozsáhlejšího zásahu za účelem zajištění bezpečnosti cest ve vlastnictví obce Hřensko a nad plavební dráhou, kde obec provozuje turistickou přepravu na lodičkách, z tohoto důvodu není reálné. Nové informace o stavu okolí těchto tras bude předávat obci Hřensko tak, aby měla k dispozici veškeré podklady pro další rozhodování o zpřístupnění turistické atrakce návštěvníkům.

Důležitou turistickou trasou v požárem zasažené oblasti je takzvaná Gabrielina stezka propojující Mezní Louku s Pravčickou bránou. Podél této zhruba šestikilometrové trasy bylo prověřeno 6 500 stromů, z nichž je asi 2 400 potenciálně nebezpečných, tzn. mohly by dopadnout na cestu a způsobit úraz. I zde bude nutné před provedením případného rozsáhlého zásahu provést posouzení podobně, jako v Edmundově soutěsce. Pro uvedenou trasu správa národního parku v současné době hledá řešení, v úvahu připadá například alternativní vedení cesty bezpečnějšími částmi požářiště.

V rámci příprav na nadcházející turistickou sezónu Správa Národního parku České Švýcarsko pokračuje také v plánovaných bezpečnostních těžbách a údržbě cest, tedy činnostech, které s požárem nesouvisejí. V únoru budou zahájeny bezpečnostní těžby souší v Kyjovském údolí na Krásnolipsku. Zabezpečení této trasy si vyžádá dlouhodobější uzavírku. Dokončení prací je předpokládáno v dubnu letošního roku.

V prvním pololetí letošního roku bude také nepřístupná trasa od informačního střediska Saula v Dolní Chřibské k chatám Na Tokáni z důvodu dlouhodobě plánované opravy účelové komunikace. Podle plánů práce započnou již v únoru a skončí v červnu. Cesta je, podobně jako trasa Kyjovským údolím, známou cyklotrasou, velký význam mají uvedené cesty současně pro složky integrovaného záchranného systému.